UVJETI NAJMA

 1. CIJENA NAJMA
  Cijena najma uključuje upotrebu potpuno opremljenog plovila. U cijenu najma nisu uključeni:
  • troškovi goriva,
  • troškovi vezani za pomorsko dobro i vez,
  • troškovi depozita (polog).
 2. UVJETI PLAĆANJA
  • NAČIN PLAĆANJA
   Online rezervacije:
   • uplata 30% cijene najma nakon odobrenja ugovora
   • uplata 70% cijene najma dva tjedna prije početka najma.
  • DEPOZIT
   Prije najma, najmoprimac je dužan položiti polog vlasniku u iznosu određenom za traženo plovilo (NAPOMENA: polog se može izvršiti samo u gotovini).
   Polog se u cijelosti vraća iznajmljivaču pod uvjetom da se plovilo vrati na vrijeme, čisto i uredno, bez oštećenja i punog spremnika goriva.
 3. PRIMOPREDAJA PLOVILA
  „NB Sailing“ je odgovoran za opremljenost, čistoću i urednost plovila te pripremu plovila za vožnju (puni spremnici za plin i vodu). Tijekom cijelog razdoblja najma plovilo ostaje u vlasništvu „NB Sailing“-a.
  • NAČIN KORIŠTENJA
   Prije potpisivanja ovog Ugovora, najmoprimac je dužan, s najmodavcem, pregledati opće stanje plovila i provjeriti opremu i popis inventara. Svi nedostaci na plovilu i opremi koji nisu otkriveni prije najma plovila, ne daju pravo iznajmljivaču da traži cijene najma s popustom.
  • VRIJEME TRAJANJA NAJMA
   Plovilo se predaje najmoprimcu u ugovoreno vrijeme, ne ranije od 9:00 CET, na ugovorenom mjestu. Najmoprimac je dužan vratiti plovilo najkasnije do 19:00 CET na ugovorenom mjestu.
  • POVRAT PLOVILA (ODJAVA)
   Iznajmljivač je dužan vratiti plovilo vlasniku na vrijeme na dogovoreno odredište. Plovilo mora biti čist i uredan, neoštećen, a spremnik goriva pun. Ako se plovilo ne vrati na vrijeme na dogovoreno odredište, obavezno se mora kontaktirati „NB Sailing“ te slijediti isključivo njegove upute o daljnjem tijeku postupanja. Kasni povratak može se opravdati u slučaju više sile pod uvjetom da unajmitelj odmah obavijesti „NB Sailing“. Troškovi izgubljenih ili oštećenih dijelova plovila i/ili opreme koje su iznajmljivač i njegova posada prouzročili zbog odbit će se od pologa. Ako spremnik goriva ne bude pun, vlasnik će od pologa odbiti iznos potreban za punjenje spremnika za gorivo.
  • RASKIDANJE UGOVORA
   Ako se najmoprimac ne pridržava ugovorenog termina u roku 24 sata, najmodavac ima pravo raskinuti ugovor te plovilo dati dalje u ponudu. Najmoprimac u tom slučaju nema pravo na povrat pologa.
  • OTKAZ NAJMA
   Ako iznajmljivač i njegova posada iz bilo kojeg razloga otkažu najam nakon početka razdoblja najma (nakon preuzimanja plovila), „NB Sailing“ će zadržati punu cijenu najma i naplatiti najmoprimcu sve troškove povezane s otkazivanjem. Ako najmoprimac otkaže najam do 4 tjedna prije početka najma, „NB Sailing“ zadržat će 30% cijene najma, dok će „NB Sailing“ zadržati punu cijenu najma ako se otkazivanje izvrši u roku od 4 tjedna od početka najma.
 4. ODGOVORNOST VLASNIKA
  • DOKUMENTI ZA PLOVILO
   Iznajmljivač će dobiti sve valjane dokumente potrebne za najam i dužan je pravilno se brinuti o njima tijekom razdoblja najma.
  • POČETAK NAJMA
   Ako plovilo bude nedostupno iz bilo kojeg razloga koji nije povezan s iznajmljivačem, iznajmljivač ima pravo zahtijevati povrat novca za dio razdoblja najma za koje plovilo nije bilo dostupno. „NB Sailing“ će pokušati pružiti slično ili bolje zamjensko plovilo po istoj cijeni.
  • OSIGURANJE
   Plovilo, oprema i posada osigurani su za sve štete i gubitke, ovisno o vrsti unajmljenog plovila. Plovilo i voditelj plovila osigurani su za štetu nanesenu trećoj strani. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju se odmah prijaviti „NB Sailing“-u.
  • GUBITAK IMOVINE
   „NB Sailing“ nije odgovoran za gubitak i/ili štetu na iznajmljivačima ili imovini treće strane smještenoj na brodu. Potpisivanjem ovog Ugovora, najmoprimac se odriče zahtjeva za naknadu za ovu vrstu gubitaka i štete od „NB Sailing“-a.
 5. ODGOVORNOST NAJAMCA
  Iznajmljivač je dužan platiti vlasniku sve materijalne i pravne troškove koji nisu pokriveni osiguranjem koji su rezultat djela iznajmljivača i nemara za koji je vlasnik odgovoran trećoj strani. Iznajmljivač je posebno odgovoran u slučaju oduzimanja broda zbog nezakonite aktivnosti. U slučaju nesreće i/ili olupine broda, najmoprimac je dužan zabilježiti tijek događaja ili pribaviti pisanu bilješku od lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih strana, kao i da odmah obavijesti „NB Sailing“ u slučaj da plovilo nedostaje, zaplijenjeno je ili vožnja nije moguća ili je zabranjena od strane ovlaštene strane ili druge osobe, najmoprimac je dužan obavijestiti „NB Sailing“ i ovlaštene stranke. Unajmljivač je obvezan svakodnevno provjeravati razinu ulja prije pokretanja motora. Unajmljivač je odgovoran za štetu i gubitke zbog nedostatka ulja u motoru. Šteta prouzročena dijelovima plovila ispod razine vode uzrokovana nepažnjom iznajmljivača i neopreznim radom naplatit će se iznajmljivaču.
  • ŠTETA
   Za svu nanesenu štetu, bez obzira na uzrok, najmoprimac je dužan odmah obavijestiti „NB Sailing“ koji će obavijestiti iznajmljivača o načinu rješavanja problema. Iznajmljivač će se naplatiti za sve neovlaštene popravke i zamjene.
 6. PRIGOVOR
  Za eventualne sukobe koji proizlaze iz ovog Ugovora, obje strane pokušat će ih riješiti zajedničkim pristankom. Ako to ne bi bilo moguće, mjerodavni za rješavanje sukoba smatrat će se nadležni sud Republike Hrvatske. Za tumačenje ovog ugovora nadležno tijelo Republike Hrvatske tekst napisan na hrvatskom jeziku smatrat će pravno valjanim.

FLOTA

Za Vašu savršenu ekspediciju

WATER FUN

Tube, board, skije: 25 €/dan